جمع خانوما گاهی از زرشک پلو خاله خان باجی به سربازی میکشه...نه تروخدا این جماعت عجب مخلوقات شگفت انگیزی هستن:)) آخه مهمونی فردا شب به سربازی چه ربطی داره!!!خب اگه ما خانوما هستیم ربطش میدیم.با شنیدن این مبحث....منم هوس زرشک پلو با سربازی کردم!!!

دروغ گفتم...گلد کردم...نمیخوام.....!!!ولی خوب این یه آرزوی دست نیفتادنیه هااااااا! خوشبختانه :دی کاش یکی به پُستم میخورد که این دوران رو گذرونده باشه و کُلی واسم تعریف کنه. خیلی کنجکاوم .چطور جَوی بوده.تو فک کن تا بیای خشاب رو پٌر کنی با اون دستای ظریف ...آخی!!!خدای ما هم این انقلاب نبود   یه چیزی میشدیم هاااااا.این عکس مالِ قبل انقلابه ..منم سربازی نمیخوااااااام=))

 

خدایی این یه چیز جمبوری اسلامی رو دوست میدارم.به قول بزرگترا گفتنی : "آدم رو تو یه وجب جا میزارن نباید از حق گذشت"...جدیداً چقدر سیاسی میترکونم:)))آقا به خرما ما سیاسی نیستیم و از این بحثها به شدت دوری میکنیم ....