توی ماشین نشسته بودیم .. باز این فلش بازی درآورد!!

زدیم رادیو.. از معدود کارهایی که من اجازه میدم !!!

از بس آهنگ هام آپدیته...

خیلی خیلی جالب بود مجری رادیو همون لحظه این جمله رو گفت :

سعی کنید اشتباه نکنید !!

اگه اشتباه کردید سعی کنید دوباره تکرار نکنید!!!

اگه تکرار کردید سعی کنید اعتراف نکنید!!

اگه اعتراف کردید سعی کنید التماس نکنید!!!

اگه التماس کردید....زنـــــــــــــــــــــــــدگی نکنید!!!


چی برداشت کردید ؟؟!!؟؟؟!؟