X
تبلیغات
زولا

نام :آخوند !
فایده برای کشور: هیچ!
ماموریت: شلیک به قلب ایران و ایرانی با سلاح جهل و خرافات،
عقب نگهداشتن کشور برای سوء استفاده هر چه بیشتر از ملت و چنگ انداختن بر ثروت های ملی

روش درمان: آگاهی مردم، آگاهی مردم، آگاهی مردم………