:))

پسر برادرم پنج سالشه

بهش رکابیشو دادم تنش کنه میگه من بلد نیستم …
میگم تو که همه لباساتو تنت میکنی ؟!؟!؟
میگه نه این فرق داره ،
این سه تا سوراخ داره نمیدونم

سرمو تو کدوم سوراخ کنم . ....