:|

این پسرا درست بشووووووووووو نیست از زمانی نوزادی تا وقتی میشن پیری بازم مث این عکسن!

نمیدونم چرا هرچی سولاخ رو انگولک میکنن!

هیچ فکری ندارن جز اینکارا ... اون معدودم که پیشرفت میکنند توی هنگ بودن حواسون از سوراخه پرت شده!!!


پ.ن: یادم رفته بود امثال سال مارِ .. هرجا میرم یه نیش می خورم.. تُف به هرچی خاله زنکه...

اینم عیب ما قشر زنونس دیگه

تا عمر داریم هی خاله زنک بازی درمیاریم... آدم بشوووووووو نیستیم!!