X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

:p

دوست دارم یه روزی همچین حرکتی رو انجااااااام بدم !!

ترجیحن بچمم پسر باااااااااشه...

موضوع خاااااااصی برای آپ نداااااشتم!!!

اصلن حال ندااااارم!!

سرم خیلی شلوغه !!

امروز یکی از همکارام  موهاشو قرمز کرده بود!

یکی دیگه کفشای خوشگلی خریده بود!!

تو خیابون یکی متلک انداخت!


اصن یه وضعیِ نمیدونم چرا موضوع نمیاد!!!

آهاااااااااا یافتم...

از کپی خوشم نمیااااد ولی خوب این یکی باحال بود!!!

پسر : یه چیز بگم؟ دختر : آره بگو
پسر :تو قشنگترین لبخند دنیا رو داری. .
دختر :من یه چیز بگم ؟ پسر: بگو

دختر :اون فقط بخاطر وجود تو وجود داره. .