خفـــــه شید اح اح :))
خب صاف بشینیــــــــد مثــــ من فیلم ببینید دیگـــــــه:))
اینجــــا سینــــماستـــ یا مـــن اشتباه اومـــــــــــدم:((