به بعضیام باس گفت : من "روغنم" شما "آّآب".....

خودتم بکشیا باهات قاطی نمیشم.. !!
حالا هی هم بزن..!!