چقدر سخته ،زن باشی و بخوای به یک مرد .. مـــــَردونگی یاد بدی !!!