مردان عزیز،

بفهمید و درک کنید که مهمترین و اصلی ترین نگرانی شما،

از زندگی در جامعه ای با شرایط ظلم به زنان و سلب آزادی آنان،

باید این نکته باشد که "آزادی مردان، در گرو آزادی زنان است".

مگر می شود در کنار زنی افسرده، یک مرد بتونه خوشحال باشه؟

مگر می شود با زنی که بخاطر ترس از کتک و آبروریزی،

گذشته اش رو از مرد پنهان می کنه بشه انتظار همفکری و همسری داشت؟

با زنی که نیازهای طبیعی جنسی و روحی و جسمیش سرکوفت شده چطور میشه از زندگی لذت برد؟

مادری که دچار افسردگی روحیه،

کدوم مرد شاد و نرمالی رو میتونه تربیت کنه؟

مردان عزیز،

بفهمید و درک کنید که در جامعه ای که زنان در موقعیت فرودست هستند،

شما نمی توانید آزاد باشید؛

این مهمترین نکته ایست که نرینه های سنتی و مذهبی، توانایی فهم و درک آن را ندارند