اینقدر این روها مهم شدم .. که یه مشت چیز میان و تو خصوصی هی میخورن .

آخ که چقدر من مهمم.