با ماوس چه کارا که نمیشه کرد !!!
داشتم فکر میکردم اگه به این راحتی بود چیکارا که نمیکردم!!
یکی دو نفر رو  تا جایی که میخوردن ،میزدم.خیلی حال میداد!
آدمای کصافط رو باید تا جا دارن زَد تا آدم شن!! آدم هم نشدن خُب دیگه نَشن به جهنم....
حداقل دلِ خودت خُنک شده که یه کم نا آدما رو زدی !!!!