ایران رو نابود میکنم. بعد اعتراف میکنم مجازاتش هم میکشم