دوستم با من بود گفت : وای گُلی بیچاره شدم ..میگم چرا خومیگه گوشیم نی...ترسیدم گفتم حتماً تو اتوبوس کیفشو زدن !!! میگه نه اصن فک کنم نیاوردم بزا یه زنگ بزنم خونه :(( گوشیمو دادم زنگ زد ...به مامانش میگه مامااااااااااان گوشیم نیست ببین خونه جا نمونده ؟؟ هیچی اونم بنده خدا میگه باشه الان میگردم !! دیگه کوفتمون  شد اون انقلاب و کتاب خریدنمون :| که یه دفعه صدا گوشیش میاد ...منو میگی:| میگه ای وای جیب کیفم پاره بوده افتاده ته کیف:| تو فک کن تا دو قدمی کتاب رفتیم و تو راه برگشت بودیم  هیچی اینجاش خیلی باحاله مادرش بود زنگ زده بود  میگه :نازنین دخترم ...میگمااااااا گوشیت خونه جا نمونده خوب فک کن دخترم ببین کجا گذاشتی...منو میگی   ینی عاشق مامان نازنینم!!! به مولا !!!!


پ.ن:باورتون نمیشه چقدر انتظار پاییز رو میکشیدم؟

منتظرش بودم تا براتون یه پست بذارم به این مضمون :
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
غروبه پاییزهههههههههه ههههههههههههههه هههههههه
دلم غم انگیزهههههههههه ههههههههههههههه هههههه
چشم فلک نم نم
اشکاشو میریزه
ای آسمون من همممممممممممممم مممممم
دلم پره دردهههههههههههه هههههه