عزیزم ...مریمم ... خطاب به تو میگویم !!!!


نگران فردایت مباش
خدای دیروز و امروزت
فردا هم هست!