زنا زود پیر می‌شن، می‌دونی چرا؟

چون عروسک بازی شونم جِدیهِ، رو عمرشون حساب می‌شه. !!!

از دو سالگی مادرن.

بعد مادر برادرشون میشن.

بعد مادر شوهرشون میشن.

باباشون که پا به سن می‌ذاره ازشون پرستاری یه مادرو می‌خواد.

گاهی وقتا حتی مادر مادرشونم میشن.

من شوهر نکردم.

ولی مادر مادرم بودم، مادر پدرم بودم، مادر برادرم بودم،

تازه به همه اینا بچه‌های به دنیا نیاورده رو هم اضافه کن، مادر اونا هم بودم.!!!!