تنهایی ریشه تمامی گناهان و دردهاست...چوپان را "تنهایی" دروغگو کرد.